Barral de apoyo recto.

Barral de apoyo recto.

Cód.: VPFR3 N

Cód. SAP: ESP-BR-012-NE