Barral de apoyo recto.

Barral de apoyo recto.

Cód.: VPFR4 N

Cód. SAP: ESP-BR-013-NE