Barral de apoyo recto.

Barral de apoyo recto.

Cód.: VPFR5 N

Cód. SAP: ESP-BR-014-NE