Barral de apoyo recto.

Barral de apoyo recto.

Cód.: VPFR6 N

Cód. SAP: ESP-BR-015-NE